PRZEDSZKOLE NR 88 WE WROCŁAWIU

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Aby zapoznać się z RAPORTEM    Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

   

   

 

 

 Deklaracja dostępności

PRZEDSZKOLE NR 88

Przedszkole nr 88 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej   

http://p88wroc.eprzedszkola.pl PRZEDSZKOLE NR 88

 Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  częściowo zgodna  z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.(brak, m.in.  komunikacji audiowizualnej; brak tłumacza języka migowego oraz tekstu łatwego do czytania)

 Deklarację sporządzono dnia:   2021-03-30

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  osoba - Emilia Pikulicka

     Email: epikulicka2512@wroclawskaedukacja.pl

 Telefon:  717986818

Każdy ma prawo:

 -  zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 - zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 Żądanie musi zawierać:

    - dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

    -  wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

    - wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 88 we Wrocławiu.
Dyrektor Przedszkola nr 88  oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp.

 Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

    1. Na teren przedszkola można wejść bez bariery architektonicznej od strony lewej budynku, przy bramie wjazdowej.

2. Przy wejściu głównym do budynku brak jeszcze podjazdu; osoby, np. na wózku inwalidzkim muszą skorzystać z pomocy.

3. Wewnątrz budynku sprawy administracyjne można załatwić na parterze

4.Placówka nie posiada parkingu.

5. Do placówki można wejść z psem asystującym.

6. Obecnie nie ma jeszcze możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia:

        Do końca roku 2021 dostosujemy stronę internetową do wymagań prawnych.

 Deklaracje wedle uznania:

        Podjęte zostaną  działania zmierzające do poprawy dostępności architektonicznej.