PRZEDSZKOLE NR 88 WE WROCŁAWIU

SMERFUSIE

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU MAILOWEGO: smerfusie88@gmail.com

Miesięczny plan pracy – grudzień.

 

1. Nadchodzi zima

2. Coraz zimniej

3. Świąteczne przygotowania

4. Wesołych Świąt!

 

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;

 • poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie dotyczące wartości odpowiedzialność, życzliwość, dobro oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka: lampiony, girlandy, reżyser, scenografia, sufler, kostiumograf, kolęda, pastorałka;

 • rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo- skutkowe;

 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych;

 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. kaloryfer, kominek, piec, drewno, kotłownia, solary, teatr, scena, aktor, kurtyna, widownia, garderoba, lis, sarna, sowa oraz wprowadzanie liter k, K, y i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;

 • rozwijanie umiejętności związanych z przeliczaniem – uświadamianie stałości liczby elementów w zbiorze niezależnie od kierunku liczenia;

 • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie stałości masy i wielkości, porównywanie wysokości i długości; posługiwanie się umownymi miarkami i miarkami z podziałką; próby odczytywania wielkości na podziałkach; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach oraz zbiorach zastępczych;

 • wprowadzenie cyfr 4, 5; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą cyfr 1–5 i znaku =;

 • rozwijanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej – poznanie ekologicznych sposobów pozyskiwania ciepła do ogrzewania domów w okresie zimowym, zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze typowe dla zimy, np. śnieg, szron, lód, poznanie ich cech, warunków powstawania, uświadomienie sposobów przystosowania się zwierząt leśnych do trudnych warunków w okresie zimowym – zasypianie, zmiana futra itp.

 • budzenie wrażliwości dzieci na konieczność niesienia pomocy, np. zwierzętom podczas okresu zimowego;

 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór odpowiedniego ubrania do panujących warunków atmosferycznych oraz określanie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie;

 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Zima przyjdzie jutro”, „Święta, święta, święta” zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew, a także stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej: gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;

 • kształtowanie postaw patriotycznych przez ukazywanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia: kolacja wigilijna, potrawy, sposób nakrywania stołu;

 • stwarzanie okazji do rozwijania aktywności twórczej dzieci aranżowanie przestrzeni z wykorzystaniem prac wykonanych w zespołach lub indywidualnie;

 • rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez dla całej społeczności przedszkolnej, np. przedstawienie jasełkowe; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych;

 • rozwijanie wrażliwości, czerpanie radości z możliwości obdarowania bliskich osób włas­noręcznie wykonanym prezentem.

 

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; zwracanie uwagi na budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i współpracy, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw konstrukcyjnych i wykorzystywanie budowli do dalszych zabaw, szanowanie przyjętych zasad, norm zabawy i prawa korzystania z zabawek przez wszystkie dzieci, wdrażanie do odkładania zabawek na wy­znaczone miejsce i utrzymania porządku wokół siebie;

 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. „Powitanie z gestem”, „Na powitanie” ;

 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem, mycie zębów;

 • wdrażanie do samodzielności przez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw i zajęć i sprzątanie ich po zajęciach i zabawie; pełnienie dyżurów przez dzieci;

 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – spacery w okolicy przedszkola, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie i w najbliższym otoczeniu (zwrócenie uwagi na dymiące kominy), obserwowanie świątecznych ozdób na budynkach, wysta­wach sklepowych, podawanie ich nazw, wizyty w ogrodzie przedszkolnym – dosypywanie pokarmu dla ptaków w karmnikach;

 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym – lepienie kul śniegowych, rzut śnieżkami do celu, marsz po śladach, zjeżdżanie z górki na sankach, wożenie się na sankach;

 • Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich;

 • zestawy ćwiczeń porannych nr 7, 8;

 • zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 7, 8.