PRZEDSZKOLE NR 88 WE WROCŁAWIU

Opłaty

         

 

Wyżywienie  STAWKA DZIENNA ZA WYŻYWIENIE   wynosi 11 zł za 3 posiłki.


Za świadczenie przedszkola w godzinach płatnych, tj. powyżej pięciu godzin - stawka wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.
Opłata za pobyt – wyliczana jest na podstawie rejestru czasu pobytu dziecka w przedszkolu (ewidencja elektroniczna).

BARDZO PROSIMY O RZETELNE REJESTROWANIE CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU - ODBIJANIE KARTY.
JEŻELI DZIECKO ZWOLNIONE JEST Z OPŁATY ZA POBYT POWYŻEJ PIĘCIU GODZIN DZIENNIE ( RODZINA WIELODZIETNA LUB DZIECI
6 -LETNIE (uczęszczające od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.) TO NIE ZWALNIA OD OBOWIĄZKU REJESTRACJI GODZIN POBYTU !!!

JEST TO KONIECZNE DO NALICZENIA OPŁATY ZA WYŻYWIENIE!!!

Wysokość całkowitej opłaty za przedszkole wyliczana jest na podstawie ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu + opłata za posiłki.

Opłatę za przedszkole należy wnieść do dnia 15-go każdego miesiąca.

Informacja o wysokości opłaty za dany miesiąc przekazywana jest na początku miesiąca - e-mailem (na adres podany w Deklaracji) oraz w formie papierowej z potwierdzeniem odbioru przez rodzica/opiekuna prawnego.

Kwota do zapłaty to: opłata za pobyt dziecka + opłata za wyżywienie
 

KAŻDY RODZIC POSIADA SWÓJ INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO DO OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE 

- jest on podany w informacji o wysokości opłaty za przedszkole.